Hatályos: 2019.01.03. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg a matrackiraly.hu internet címen található weboldalon közölt szolgáltatások igénybevételének feltételeit (továbbiakban: „Weboldal” és „ÁSZF”).

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Weboldalon közölt bármely szolgáltatás igénybevételére.
A Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az ÁSZF elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. 

A szolgáltatásokat igénybe veheti bármely, nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt megrendelésre használja, kiskorúak nem használhatják.

Vásárlás az alábbi módon lehetséges:

Regisztráció nélkül: A felhasználó vásárlásonként kell, hogy megadja a vásárláshoz szükséges adatait.

A Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért a Matrac Király Kft. nem vállal felelősséget.

A Weboldal, olyan honlap, amely a Felhasználók számára lehetővé teszi, a Weboldalon közzétett termékek online megrendelését.

A Weboldalon eladásra kínált termékeket minden estben a Matrac Király Kft. biztosítja. A termékek eladásának folyamatát, a MAtrac Király Kft. működteti a matrackiraly.hu weboldal használatával.

A Felhasználó a Weboldalon ráutaló magatartással, a 'Megrendelés oldalon a 'Megrendelem a fent felsorot termékeket' gombra kattintással jelezheti a termék megvásárlására vonatkozó szándékát, amely a Matrac Király Kft. ajánlatának elfogadására irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Matrac Király Kft. az ajánlat elfogadását elektronikusan rögzíti és a kiszolgálást azonnal elindítja. Kérdés esetén a megrendelővel kapcsolatot vesz fel.

A szerződés a Matrac Király Kft. és a Felhasználó között az ajánlat Felhasználó által történő elfogadása elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételének időpontjában jön létre. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A Felhasználóval megkötött szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, az iktatásra a Matrac Király Kft-nél nem kerül. A szerződéskötés nyelve a magyar.
Az ajánlat elfogadása esetén (vásárlás) a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap email-ben.
Akciós termék rendelésénél, vásárlásánál, (készlet kifogyás esetén) a Matrac Király Kft. egyoldalúan elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a vásárló által befizetett összeg visszajár.

A Weboldalon a Termékek mellett az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak kerülnek feltüntetésre. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők.

A Szolgáltatások árváltoztatásának jogával a Matrac Király Kft. szabadon élhet. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt Szolgáltatások vételárát nem befolyásolja. Amennyiben hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Matrac Király Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Matrac Király Kft. felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. 

A Felhasználó a termékekért a matrackiraly.hu oldalon felsorolt fizetési módok használatával fizethet.
Az átutalásos fizetés esetén az utalás részleteinek megbeszélése minden esetben telefonon történik.

A Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Matrac Király Kft., kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A Weboldal tartalma, megjelenítése, a Weboldalt működtető szoftverek és az adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Matrac Király Kft., előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A Felhasználó a termékek minőségével kapcsolatos szavatossági igényeivel, illetve a Szolgáltatás igénybevételéből eredő kártérítési és egyéb igényeivel a Matrac Király Kft. szemben léphet fel.

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik a Matrac Király Kft-vel szemben az eladó által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Matrac Király Kft. a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott. A felhasználó a Matrac Király Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben a Matrac Király Kft. tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Matrac Király Kft. a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja.

A Matrac Király Kft-nek címzett, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint gyakorolt elállás esetén a Vásárló írásban értesíti a Matrac Király Kft-t az elállásról. A Matrac Király Kft. az elállást követő 14 napon belül visszafizeti a Felhasználó által megfizetett előleget. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Matrac Király Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Matrac Király Kft. tájékoztatja a Weboldal használóit, hogy szolgáltatásával kapcsolatban panaszokat a honlapján található „Kapcsolat” link alatti formákban (ügyfélszolgálaton emailben vagy telefonon nyitvatartási időben) fogadja.

 A Matrac Király Kft. a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(8) bekezdései szerint kezeli.

Amennyiben a Matrac Király Kft. panaszt elutasító álláspontjával a Weboldal használója nem ért egyet, az illetékes békéltető testülethez fordulhat (Budapesti Békéltető Testület, levelezési címe:  1253 Budapest, Pf.: 10.)

A Weboldal használatával kapcsolatos vitarendezés módja a fenti. A Matrac Király Kft. Egyéb igénybevételi lehetőség alá nem veti magát.

A Matrac Király Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse.

A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Matrac Király Kft. nem felel semmilyen kárért, amely a Weboldalra történő csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Matrac Király Kft. jogosult bármikor a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et a Weboldalon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig a Termék megvásárlásakor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden közlést írásban vagy elektronikus levélben kell a másik félnek megküldeni.

Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A weblapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán a Felhasználók tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 

Matrac Kiraly Kft.